Gündem_Yükseköğretim

the user has only 14 posts

Elif Bengü’nün bir makalesi yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: Nisan 2021

Makale Adı: Makerspace: Innovation in mechanical engineering education

Makale Öz/ Abstract: The complexity of industrial developments requires engineering students to have hands on experience as well as theoretical engineering knowledge. There is a need for a change of classical engineering curriculums. Makerspaces can be a crucial part of this change. They are introduced as physical locations where engineering student’s curiosity is fed and solutions to problems are found through teamwork. Their use in higher education can also provide an opportunity for students to engage in experiential learning. They can develop a large range of soft skills that traditional undergraduate curriculum is unable to provide, such as planning, teamwork, critical thinking and communication. There are still limited studies about the full effect and impact of these spaces in teaching and learning, from the pedagogical perspective. The aim of this study is to determine students’ experiences with such spaces and examine how makerspaces are contributing to their learning. Descriptive research method (one-on-one interviews and normative survey) were used to evaluate students, graduate assistants and a faculty members’ perception of the space and depict the situation. The results of this study showed that students want more than theoretical knowledge from their engineering education. They want to be able to gain hands on experience while they are learning theory. While designing a makerspace for that purpose, the sustainability and the functioning of these spaces should be taken into consideration. The findings of this study can provide guidance for the institutions that are planning to build a makerspace in their campuses.

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1707525

Makale Anahtar Kelimeler:  makerspace, higher education, engineering education, innovation, hands-on learning

Yayınlandığı dergi adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Yazarların sıralı isimleri: Elif Bengü, Emin Faruk Keçeci

Feride Öksüz Gül tarafından bir makale yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: 08.03.2021

Makale Adı: Gender roles during COVID‐19 pandemic: The experiences of Turkish female academics

Makale Öz/ Abstract : This study aims to explore the COVID‐19 experiences of Turkish female academics in terms of gender roles by focusing on how these women have dealt with domestic and academic responsibilities. The study group consisted of 21 female academics working from home, along with their spouses. Interpretative phenomenological analysis was used to analyze the data collected through semistructured telephone interviews. The findings were clustered under five main themes: the early days of the pandemic, work life after the pandemic, domestic responsibilities after the pandemic, family relationships after the pandemic, and the perception of gender roles. The results indicate that the pandemic has deepened gender inequalities, and the academic life of female academics has changed in terms of academic productivity. Therefore, we recommend that more research examining the quarantine process and involving women in other occupations and of different socioeconomic statuses should be done to develop more effective social policies. 

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki: https://doi.org/10.1111/gwao.12655

Makale Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemic, domestic and academic responsibilities, female academics, gender roles

Yayınlandığı dergi adı: Gender, Work and Organization
Yazarların sıralı isimleri: Simel Parlak, Oya Celebi Cakiroglu, Feride Oksuz Gul

Muhammet Damar tarafından bir makale yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: 01.04.2021

Makale adı: Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Üretkenliğinin İzlenmesi: Mevcut Durum Analizi ve Öneriler

Makale Öz: Uluslararası platformlarda benimsenmiş pek çok üniversite sıralama sistemi bulunmaktadır ve bu sıralama sistemlerinin ortak noktası, bilimsel üretkenlikle ilgili ölçütlere verdikleri önceliklerdir. Bu noktada, kurumlarını daha üst basamaklara çıkarmak isteyen devlet ve kurum yetkilileri, ilgili performans göstergelerini yakından ve etkin bir şekilde izlemeye ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma, kurumların bilimsel üretkenlik düzeylerini nasıl izlediklerini ve gelişmiş kurumlarda yer alan uygulama bileşenlerini ve politikaları ne kadar benimsediklerini ortaya koymaktadır. Form eşliğinde temsili bir örneklem grubuyla yapılan birebir görüşmelerden ve kurumların çevrim içi duyuru kanallarından elde edilen veriler özetlenerek sunulmaktadır. Elde edilen veriler ışığında, sorunların ortaya çıkmasına neden olan tüm durumlar daha görünür hâle getirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Genel bulgular, performans izleme süreçlerinin birbirinden farklılık gösterse de, her kurumda var olduğunu, ancak bazı önemli performans boyutlarının tüm kurumlar tarafından etkin biçimde izlenemediğini göstermektedir. Örneğin, belirli akademik performans göstergelerinin dikkate alınmasına rağmen, gösterge değerlerinin iyileştirilmesine yönelik hedef ve politikaların stratejik planlarda net olarak ifade edilmesinde ve alan bazlı takip edilmesinde eksiklikler olduğu görülmektedir.

Makale Abstract: In the rapidly developing and changing world, higher education institutions have taken their places among the institutions struggling in global competition conditions. With the educational processes, the opportunities they provide to their students, employees, researchers and society, and the values they create with these stakeholders, these institutions are in an effort to progress in the ranking steps. There are many university ranking systems adopted on international platforms, and the common point of these ranking systems is the priorities they give to the criteria for scientific productivity. At this point, authorities who want to move their institutions to upper levels need to closely and effectively monitor the relevant performance indicators. This study reveals how institutions monitor their scientific productivity levels and how much they adopt implementation components and policies in well-developed institutions. Data obtained from one-to-one interviews with a representative sample group accompanied by a form and from online announcement channels of institutions are summarized and presented. In the light of the data, all situations that cause problems to occur are made more visible and solutions are suggested. General findings show that although performance monitoring processes differ from each other, they exist in every institution, but some important performance dimensions cannot be monitored by all institutions in an efficient way. For example, although particular academic performance indicators are taken into account, it is observed that there are deficiencies in clearly expressing the goals and policies towards the improvement of the indicator values in the strategic plans and following them on a field basis.

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1681071

Makale Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Üniversite, Akademik performans yönetimi, Bilimsel üretkenlik (Higher education, University, Academic performance management, Scientific productivity)

Yayınlandığı derginin adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science

Yazarların sıralı isimleri: Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Onur ÖZVERİ

Z. Zühal Güven bildiriler

Tarih: 26 Şubat 2021

Webinar Düzenleyen: Necmettin Erbakan Üniversitesi (Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü)

Etkinlik ismi: Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe Yazma Teknikleri

İçerik Özeti : Yükseköğretimin önemli bileşenlerinden biri olan Uluslararası Öğrenciler için düzenlenen bu etkinlikte akademik amaçlı Türkçe kullanımı ele alınmıştır. Etkinliğe Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilimi Bölümü öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN ve Öğretim Görevlisi Ayten BÜLBÜL konuşmacı olarak katılmıştır. Etkinlikte uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde maruz kaldıkları Türkçeyi anlamakta ve kullanmakta karşılaşabilecekleri zorluklar, akademik dilin günlük dilden farkı, bilimsel bir yayın yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar genelden özele doğru ele alınmıştır.  Etkinliğin son bölümü katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasına ayrılmıştır.   

Yazarların sıralı isimleri: Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN ve Öğretim Görevlisi Ayten BÜLBÜL

Etkinlik ile ilgili link: https://www.erbakan.edu.tr/uluslararasiogrenciler/duyuru/32009/webinar-uluslararasi-ogrenciler-icin-akademik-turkce-yazma-teknikleri

——————————————————————————————————————–

Tarih: 23 Ocak 2021

Etkinlik adı : Cumhuriyet 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Bildiri başlığı: Yükseköğretimin Uluslararasılaşmasında Yabancı Dil Kaynaklı Sorunlar (sözlü sunum)

İçerik Özeti : Sözlü sunum olarak uluslararası kongrede sunulan çalışma yükseköğretim kurumlarının uluslararası boyutta tercih edilirliği üzerinde etkisi olan yabancı dil eğitimini hem İngilizce öğretimi hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında incelemek ve alanda yaşanan sorunlar çerçevesinde konuyu ele almak amacıyla yapılmıştır. Yapılan alanyazın incelemesi uluslararası öğrencilerin ülke ve üniversite tercihlerini belirlemelerinde eğitim dilinin etkisi olduğu, Türk üniversitelerinde başta İngilizce olmak üzere yabancı dilde eğitim veren program ve akademisyen sayısının az olması nedeniyle uluslararasılaşma konusunda sorunlar yaşandığını göstermektedir.  Öte yandan, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin çoğunun öğretim dili Türkçe olan üniversitelerde eğitim görüyor olmaları nedeniyle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin taşıdığı önem çeşitli kaynaklarda dile getirilmektedir. Bu noktalardan hareketle yükseköğretimin uluslararasılaşmasında yabancı dilden kaynaklanan sorunları araştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada sistematik alanyazın incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmada hem İngilizce hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde yaklaşım, yöntem, süreç ve eğitim ortamı kaynaklı sorunların ön planda olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda yükseköğretim özelinde uygulanabilecek çözüm önerilerinin yanı sıra ileride yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Yazarların sıralı isimleri: Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN