yükseköğretim

Armağan Erdoğan, Betül Bulut Şahin ve Tugay Durak’ın British Council-Türkiye tarafından desteklenen uluslararası projesi tamamlanmıştır

Proje adı: Strengthening UK-Turkey Higher Education Partnerships: Baseline Research Findings

Projeye katılan araştımacılar:
Prof. Rachel Brooks, Surrey Üniversitesi – İngiltere
Doç. Dr. Armağan Erdoğan, Beykoz Üniversitesi
Dr. Betül Bulut Şahin, ODTÜ
Tugay Durak, University College London – İngiltere

Projeyi fonlayan kuruluş: British Council Türkiye

Proje süresi: Kasım 2020 – Mart 2021

İçerik Özeti:
 Bu araştırma, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında kurumsal ortaklıklar kurmadan önce, sırasında ve sonrasında karşılaşılan mevcut durumu, potansiyel fırsatları, kapasiteyi ve engelleri anlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kasım 2020 ile Şubat 2021 arasında, hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta 30 üniversite ve 15 ulusal politika yapıcı kurumdan nitel veriler toplanmıştır. Ulusal düzeydeki önemli kuruluşların ve yükseköğretim kurumlarının üst düzey temsilcileriyle bireysel görüşmeler, akademik personel ve öğrencilerle odak gruplar ve ulusal politika yapıcı kurumlar ile yükseköğretim kurumlarının strateji belgelerinin analizi yapılmıştır. Projenin sonuç raporuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Etkinlik ile ilgili websitesi bağlantısı: https://www.britishcouncil.org.tr/he-baseline-research

Muhammet Damar tarafından bir makale yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: 01.04.2021

Makale adı: Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Üretkenliğinin İzlenmesi: Mevcut Durum Analizi ve Öneriler

Makale Öz: Uluslararası platformlarda benimsenmiş pek çok üniversite sıralama sistemi bulunmaktadır ve bu sıralama sistemlerinin ortak noktası, bilimsel üretkenlikle ilgili ölçütlere verdikleri önceliklerdir. Bu noktada, kurumlarını daha üst basamaklara çıkarmak isteyen devlet ve kurum yetkilileri, ilgili performans göstergelerini yakından ve etkin bir şekilde izlemeye ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma, kurumların bilimsel üretkenlik düzeylerini nasıl izlediklerini ve gelişmiş kurumlarda yer alan uygulama bileşenlerini ve politikaları ne kadar benimsediklerini ortaya koymaktadır. Form eşliğinde temsili bir örneklem grubuyla yapılan birebir görüşmelerden ve kurumların çevrim içi duyuru kanallarından elde edilen veriler özetlenerek sunulmaktadır. Elde edilen veriler ışığında, sorunların ortaya çıkmasına neden olan tüm durumlar daha görünür hâle getirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Genel bulgular, performans izleme süreçlerinin birbirinden farklılık gösterse de, her kurumda var olduğunu, ancak bazı önemli performans boyutlarının tüm kurumlar tarafından etkin biçimde izlenemediğini göstermektedir. Örneğin, belirli akademik performans göstergelerinin dikkate alınmasına rağmen, gösterge değerlerinin iyileştirilmesine yönelik hedef ve politikaların stratejik planlarda net olarak ifade edilmesinde ve alan bazlı takip edilmesinde eksiklikler olduğu görülmektedir.

Makale Abstract: In the rapidly developing and changing world, higher education institutions have taken their places among the institutions struggling in global competition conditions. With the educational processes, the opportunities they provide to their students, employees, researchers and society, and the values they create with these stakeholders, these institutions are in an effort to progress in the ranking steps. There are many university ranking systems adopted on international platforms, and the common point of these ranking systems is the priorities they give to the criteria for scientific productivity. At this point, authorities who want to move their institutions to upper levels need to closely and effectively monitor the relevant performance indicators. This study reveals how institutions monitor their scientific productivity levels and how much they adopt implementation components and policies in well-developed institutions. Data obtained from one-to-one interviews with a representative sample group accompanied by a form and from online announcement channels of institutions are summarized and presented. In the light of the data, all situations that cause problems to occur are made more visible and solutions are suggested. General findings show that although performance monitoring processes differ from each other, they exist in every institution, but some important performance dimensions cannot be monitored by all institutions in an efficient way. For example, although particular academic performance indicators are taken into account, it is observed that there are deficiencies in clearly expressing the goals and policies towards the improvement of the indicator values in the strategic plans and following them on a field basis.

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1681071

Makale Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Üniversite, Akademik performans yönetimi, Bilimsel üretkenlik (Higher education, University, Academic performance management, Scientific productivity)

Yayınlandığı derginin adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science

Yazarların sıralı isimleri: Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Onur ÖZVERİ

Z. Zühal Güven bildiriler

Tarih: 26 Şubat 2021

Webinar Düzenleyen: Necmettin Erbakan Üniversitesi (Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü)

Etkinlik ismi: Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe Yazma Teknikleri

İçerik Özeti : Yükseköğretimin önemli bileşenlerinden biri olan Uluslararası Öğrenciler için düzenlenen bu etkinlikte akademik amaçlı Türkçe kullanımı ele alınmıştır. Etkinliğe Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilimi Bölümü öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN ve Öğretim Görevlisi Ayten BÜLBÜL konuşmacı olarak katılmıştır. Etkinlikte uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde maruz kaldıkları Türkçeyi anlamakta ve kullanmakta karşılaşabilecekleri zorluklar, akademik dilin günlük dilden farkı, bilimsel bir yayın yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar genelden özele doğru ele alınmıştır.  Etkinliğin son bölümü katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasına ayrılmıştır.   

Yazarların sıralı isimleri: Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN ve Öğretim Görevlisi Ayten BÜLBÜL

Etkinlik ile ilgili link: https://www.erbakan.edu.tr/uluslararasiogrenciler/duyuru/32009/webinar-uluslararasi-ogrenciler-icin-akademik-turkce-yazma-teknikleri

——————————————————————————————————————–

Tarih: 23 Ocak 2021

Etkinlik adı : Cumhuriyet 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Bildiri başlığı: Yükseköğretimin Uluslararasılaşmasında Yabancı Dil Kaynaklı Sorunlar (sözlü sunum)

İçerik Özeti : Sözlü sunum olarak uluslararası kongrede sunulan çalışma yükseköğretim kurumlarının uluslararası boyutta tercih edilirliği üzerinde etkisi olan yabancı dil eğitimini hem İngilizce öğretimi hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında incelemek ve alanda yaşanan sorunlar çerçevesinde konuyu ele almak amacıyla yapılmıştır. Yapılan alanyazın incelemesi uluslararası öğrencilerin ülke ve üniversite tercihlerini belirlemelerinde eğitim dilinin etkisi olduğu, Türk üniversitelerinde başta İngilizce olmak üzere yabancı dilde eğitim veren program ve akademisyen sayısının az olması nedeniyle uluslararasılaşma konusunda sorunlar yaşandığını göstermektedir.  Öte yandan, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin çoğunun öğretim dili Türkçe olan üniversitelerde eğitim görüyor olmaları nedeniyle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin taşıdığı önem çeşitli kaynaklarda dile getirilmektedir. Bu noktalardan hareketle yükseköğretimin uluslararasılaşmasında yabancı dilden kaynaklanan sorunları araştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada sistematik alanyazın incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmada hem İngilizce hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde yaklaşım, yöntem, süreç ve eğitim ortamı kaynaklı sorunların ön planda olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda yükseköğretim özelinde uygulanabilecek çözüm önerilerinin yanı sıra ileride yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Yazarların sıralı isimleri: Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN