Üyelerimizden Haberler

Feride Öksüz Gül tarafından bir makale yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: 08.03.2021

Makale Adı: Gender roles during COVID‐19 pandemic: The experiences of Turkish female academics

Makale Öz/ Abstract : This study aims to explore the COVID‐19 experiences of Turkish female academics in terms of gender roles by focusing on how these women have dealt with domestic and academic responsibilities. The study group consisted of 21 female academics working from home, along with their spouses. Interpretative phenomenological analysis was used to analyze the data collected through semistructured telephone interviews. The findings were clustered under five main themes: the early days of the pandemic, work life after the pandemic, domestic responsibilities after the pandemic, family relationships after the pandemic, and the perception of gender roles. The results indicate that the pandemic has deepened gender inequalities, and the academic life of female academics has changed in terms of academic productivity. Therefore, we recommend that more research examining the quarantine process and involving women in other occupations and of different socioeconomic statuses should be done to develop more effective social policies. 

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki: https://doi.org/10.1111/gwao.12655

Makale Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemic, domestic and academic responsibilities, female academics, gender roles

Yayınlandığı dergi adı: Gender, Work and Organization
Yazarların sıralı isimleri: Simel Parlak, Oya Celebi Cakiroglu, Feride Oksuz Gul

Muhammet Damar tarafından bir makale yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: 01.04.2021

Makale adı: Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Üretkenliğinin İzlenmesi: Mevcut Durum Analizi ve Öneriler

Makale Öz: Uluslararası platformlarda benimsenmiş pek çok üniversite sıralama sistemi bulunmaktadır ve bu sıralama sistemlerinin ortak noktası, bilimsel üretkenlikle ilgili ölçütlere verdikleri önceliklerdir. Bu noktada, kurumlarını daha üst basamaklara çıkarmak isteyen devlet ve kurum yetkilileri, ilgili performans göstergelerini yakından ve etkin bir şekilde izlemeye ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma, kurumların bilimsel üretkenlik düzeylerini nasıl izlediklerini ve gelişmiş kurumlarda yer alan uygulama bileşenlerini ve politikaları ne kadar benimsediklerini ortaya koymaktadır. Form eşliğinde temsili bir örneklem grubuyla yapılan birebir görüşmelerden ve kurumların çevrim içi duyuru kanallarından elde edilen veriler özetlenerek sunulmaktadır. Elde edilen veriler ışığında, sorunların ortaya çıkmasına neden olan tüm durumlar daha görünür hâle getirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Genel bulgular, performans izleme süreçlerinin birbirinden farklılık gösterse de, her kurumda var olduğunu, ancak bazı önemli performans boyutlarının tüm kurumlar tarafından etkin biçimde izlenemediğini göstermektedir. Örneğin, belirli akademik performans göstergelerinin dikkate alınmasına rağmen, gösterge değerlerinin iyileştirilmesine yönelik hedef ve politikaların stratejik planlarda net olarak ifade edilmesinde ve alan bazlı takip edilmesinde eksiklikler olduğu görülmektedir.

Makale Abstract: In the rapidly developing and changing world, higher education institutions have taken their places among the institutions struggling in global competition conditions. With the educational processes, the opportunities they provide to their students, employees, researchers and society, and the values they create with these stakeholders, these institutions are in an effort to progress in the ranking steps. There are many university ranking systems adopted on international platforms, and the common point of these ranking systems is the priorities they give to the criteria for scientific productivity. At this point, authorities who want to move their institutions to upper levels need to closely and effectively monitor the relevant performance indicators. This study reveals how institutions monitor their scientific productivity levels and how much they adopt implementation components and policies in well-developed institutions. Data obtained from one-to-one interviews with a representative sample group accompanied by a form and from online announcement channels of institutions are summarized and presented. In the light of the data, all situations that cause problems to occur are made more visible and solutions are suggested. General findings show that although performance monitoring processes differ from each other, they exist in every institution, but some important performance dimensions cannot be monitored by all institutions in an efficient way. For example, although particular academic performance indicators are taken into account, it is observed that there are deficiencies in clearly expressing the goals and policies towards the improvement of the indicator values in the strategic plans and following them on a field basis.

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1681071

Makale Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Üniversite, Akademik performans yönetimi, Bilimsel üretkenlik (Higher education, University, Academic performance management, Scientific productivity)

Yayınlandığı derginin adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science

Yazarların sıralı isimleri: Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Onur ÖZVERİ

Z. Zühal Güven bildiriler

Tarih: 26 Şubat 2021

Webinar Düzenleyen: Necmettin Erbakan Üniversitesi (Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü)

Etkinlik ismi: Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe Yazma Teknikleri

İçerik Özeti : Yükseköğretimin önemli bileşenlerinden biri olan Uluslararası Öğrenciler için düzenlenen bu etkinlikte akademik amaçlı Türkçe kullanımı ele alınmıştır. Etkinliğe Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilimi Bölümü öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN ve Öğretim Görevlisi Ayten BÜLBÜL konuşmacı olarak katılmıştır. Etkinlikte uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde maruz kaldıkları Türkçeyi anlamakta ve kullanmakta karşılaşabilecekleri zorluklar, akademik dilin günlük dilden farkı, bilimsel bir yayın yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar genelden özele doğru ele alınmıştır.  Etkinliğin son bölümü katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasına ayrılmıştır.   

Yazarların sıralı isimleri: Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN ve Öğretim Görevlisi Ayten BÜLBÜL

Etkinlik ile ilgili link: https://www.erbakan.edu.tr/uluslararasiogrenciler/duyuru/32009/webinar-uluslararasi-ogrenciler-icin-akademik-turkce-yazma-teknikleri

——————————————————————————————————————–

Tarih: 23 Ocak 2021

Etkinlik adı : Cumhuriyet 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Bildiri başlığı: Yükseköğretimin Uluslararasılaşmasında Yabancı Dil Kaynaklı Sorunlar (sözlü sunum)

İçerik Özeti : Sözlü sunum olarak uluslararası kongrede sunulan çalışma yükseköğretim kurumlarının uluslararası boyutta tercih edilirliği üzerinde etkisi olan yabancı dil eğitimini hem İngilizce öğretimi hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında incelemek ve alanda yaşanan sorunlar çerçevesinde konuyu ele almak amacıyla yapılmıştır. Yapılan alanyazın incelemesi uluslararası öğrencilerin ülke ve üniversite tercihlerini belirlemelerinde eğitim dilinin etkisi olduğu, Türk üniversitelerinde başta İngilizce olmak üzere yabancı dilde eğitim veren program ve akademisyen sayısının az olması nedeniyle uluslararasılaşma konusunda sorunlar yaşandığını göstermektedir.  Öte yandan, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin çoğunun öğretim dili Türkçe olan üniversitelerde eğitim görüyor olmaları nedeniyle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin taşıdığı önem çeşitli kaynaklarda dile getirilmektedir. Bu noktalardan hareketle yükseköğretimin uluslararasılaşmasında yabancı dilden kaynaklanan sorunları araştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada sistematik alanyazın incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmada hem İngilizce hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde yaklaşım, yöntem, süreç ve eğitim ortamı kaynaklı sorunların ön planda olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda yükseköğretim özelinde uygulanabilecek çözüm önerilerinin yanı sıra ileride yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Yazarların sıralı isimleri: Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN

Yusuf İkbal Oldaç Oxford Üniversitesi Eğitim Bölümü’ndeki doktora eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Yusuf İkbal Oldaç 2 Mart 2021 tarihinde doktora tezi jürisini düzeltmelere gerek kalmadan başarıyla geçmiş ve Oxford Üniversitesi Eğitim Bölümü’ndeki doktora eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Doktora Tez Başlığı: Self-Formation and Societal Contribution: The Case of Turkish International Higher Education Graduates

Doktora Tez Özeti:
Prior to the pandemic more and more international students were studying abroad and the growth of mobility is expected to resume as soon as that becomes possible. According to the UNESCO Institute of Statistics, 5.6 million students crossed borders to pursue a higher education degree in 2018. Regardless of international students’ increasing significance, most existing scholarly work positioned them in deficit models, neglecting their agency. Self-formation theory, by contrast, provided a novel perspective by positioning international students as strong agents and focusing on their holistic development in international higher education. Building on self-formation theory, the purpose of the present study was to investigate the self-formation of international higher education graduates and their societal contributions resulting from such formation experience.
The present study drew on case study approaches and focussed on a specific group: Turkish international higher education graduates. The selected group was treated as a case of international students. Qualitative interviewing was the primary data collection method, and participant-drawn, life-timeline forms supported it. The study included 50 recent Turkish international higher education graduates who were selected purposively through both maximum variation and snowball methods. The participants varied in terms of their host country, field of study, return status, and gender. The four purposefully selected countries were Azerbaijan, Bulgaria, Germany, and the UK. Interviews either took place in these countries or in Turkey, for returnee graduates.
The findings contribute to the conceptual advancement of self-formation theory and indicate that self-formation in international higher education has three broad domains: the educational domain, the social domain, and the civic domain. The study also proposes an ecological approach to understanding self-formation in international higher education, which allows the contextual and temporal dimensions to be incorporated into the analysis. The findings demonstrate the pertinence of the ecological approach, especially for international comparative studies. Further, the study provides a new perspective regarding societal contribution by incorporating it as the continuation of self-formation in the flow from the self-forming individual to society.

Ebru Kılıç Bebek’in yer aldığı WeCoRD projesi ve diğer etkinlikler

Konferans – Söyleşi – Panel vb. etkinlik katılımları

Tarih: 17-18 Eylül 2020

Etkinlik adı : 3rd International Instructional Technologies in Engineering Education Symposium (IITEE)

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: Discussing Modernizing Engineering Education through the Erasmus+ Project Titled “Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and Collaborative Robotics (WeCoRD)

İçerik Özeti : The Erasmus + project titled “Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and Collaborative Robotics (WeCoRD)”, can serve as a model to establish strategic international and multidisciplinary partnerships to modernize engineering education. WeCoRD project is a collaboration among internationally renowned institutions from Turkey, Belgium, Russia, and the Netherlands to create an innovative course on wearable and collaborative robotics with Open Educational Resources (OERs) and an online Virtual Lab aimed at accessibility across Europe. This collaboration involves many fields from engineering, health, and design disciplines as well as an industry partner from the automotive manufacturing sector. The main objectives of the project are to: (1) prepare a graduate-level course in wearable and collaborative robotics, (2) enhance EU higher education capacity in the field with clear use-case scenarios from the industry and medical applications, (3) provide open-source materials including a virtual lab, and (4) fill the skill gap between the industry and the academia while also aiming a continued professional development. With these goals which aim to modernize engineering education and make it more relevant to the industry, the WeCoRD project brings both multidisciplinary and interdisciplinary aspects of robotics education to a new level.

Yazarların sıralı isimleri: Ebru Kılıç-Bebek, Kostas Nizamis, Zeynep Karapars, Ali Gökkurt, Ramazan Ünal, Özkan Bebek, Mark Vlutters, Emmanuel Vander Poorten, Gianni Borghesan, Wilm Decré, Erwin Aertbelien, Olga Borisova, Ivan Borisov, Sergey Kolyubin, Melike İrem Kodal, Barkan Uğurlu

Proje

Proje adı: Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and Collaborative Robotics (WeCoRD)

Projeye katılan diğer kuruluşlar : Ozyegin University, KU Leuven, University of Twente, ITMO University, Ford-Otosan

Projeyi fonlayan kuruluş : Avrupa Birliği, Erasmus + Programı

Proje süresi: 2 yıl

İçerik Özeti : https://wecord.eu/en/project

Diğer

Yapılan çalışmanın türü : Avrupa Birliği’nin düzenlediği EUvsVirus Hackathon’una katılım

Çalışmanın içeriğine dair bilgi : COVID-19 pandemisi döneminde hayatı kolaylaştırmak ve “yeni normalleri” tasarlamak için Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen, 114 ulusu temsil eden 20 bini aşkın katılımcının yer aldığı 24 – 26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen #EUvsVirus Hackathon’unda koronavirus krizi bağlamında teknik, politik ve sosyal alandaki başlıklar için üretilen çözümler yarıştı. Toplam 2 bin 160 proje arasından öncü çözüm önerileri sunan 117 proje, Avrupa İnovasyon Konseyi tarafından seçilerek ödüllendirildi. Benim de yer aldığım #WeStudyTogether projesi de en iyi 117 projeden biri seçilerek “E-learning methods and tools” kategorisinde ödül ve 22 – 25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek “Match-athon”a katılma hakkı kazandı. #WeStudyTogether projesi COVID-19 pandemisi nedeniyle ortak çalışma ortamlarından mahrum kalan ve eğitimlerini evlerinde sürdürmek zorunda olan üniversite öğrencilerinin birlikte çevrimiçi çalışmasına olanak sağlayan bir platform olma özelliği taşıyor. EUvsVirus: https://euvsvirus.org/ #WeStudyTogether: https://devpost.com/software/westudytogether

Diğer

Yapılan çalışmanın türü : Çalışma grubuna katılım

Çalışmanın içeriğine dair bilgi : ÖzÜ COVID-19 Öngörü ve Çözüm Geliştirme Takımı Özyeğin Üniversitesi’nin “topluma faydalı çalışmalar yapma” misyonu çerçevesinde şekillenen, COVID-19 salgınıyla alakalı, toplumu ve üniversitemizi ilgilendiren problemlere strateji odaklı, hızlı ve güdümlü araştırma yapan ve bunu toplum ve karar vericilerle paylaşan çalışma grubudur. https://surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr/tr/ozu-covid-19-ongoru-ve-cozum-gelistirme-takimi

Hayal Köksal bildiri, panel & söyleşileri

Uluslararası konferans

Tarih: 17-18 November 2020

Etkinlik adı : Virtual 2nd International Conference on the Future of Education 2020 (2nd IconFEd 2020)

Bildiri başlığı: An Innovative Course Design for the ‘New Normal’ Teacher education (http://ipgktb.edu.my Konferans kitapçığı)

İçerik Özeti : Covid-19 has brought a huge change to the world humanity. Starting from social, educational and economical fields a ‘new normal’ life philosophy seems to be affective in everything. “Distance” or “Online” educational models are considered as the best way for many countries concerning schools.  However, in addition to the contents, implementation methodologies and measurement seem to be the problematic sides. Educators are expected to be adapted to the new style and help students and their parents understand the new normal.  In this presentation, a new course, designed for the preparation and adaptation of teachers to the changes will be shared. Its title is; “Schools of the Future under the Risk”. The main objectives of this course are; to develop a basic understanding  of the concepts of the ‘Risks and Education”, “Pandemic schools”, “Teaching at a pandemic digital age” without neglecting some fundamental human values like peace, love, respect, tolerance, dignity and honor and to open new windows concerning project-based teaching through samples from home and from other countries. It might be both useful for the pre-service of teacher trainees and in-service training programs of working teachers.

Keywords: innovative course, risk, distance education, teachers, education

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal


Konferans katılımı (Poster Sunumu)

Tarih: 19-20 June 2020

Etkinlik adı : Virtual International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections ICIER, 2020

Poster Sunumu başlığı: A progressive and innovative ICT project for the students of all age groups including universities

İçerik Özeti : Project management is one of the innovative ways of involving students and teachers to a collaborative study. If it is conducted through technology, it gains a very practical characteristic. In distance learning, project-based teaching has gained more importance for the participating parties for all school levels.  If a teacher has had the knowledge of designing, implementing and assessing projects, s/he might be conducting one of the most productive and joyful courses within the school. In this poster, I will present an International Project_ICT Seagulls Project that has been continuing for 17 years not only in Turkey but also in international platforms such as; USA, UK, India, South Africa, Nepal, Sri Lanka and Cyprus.  This project is very different from the accustomed project designs: Its origin is Turkey. It is a very innovative study, for it always changes. It modifies itself within the time based upon the necessities and requirements of the year/age. It works within digital teams. It is a guided project. In the year 2020, national and/or international circles are working at four categories.

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal


Uluslararası Konferans Katılımı

Tarih: 10-12 December 2020

Etkinlik adı : Human Dignity & Humiliation Studies, 35th Annual HumanDHS Conference and the Seventeenth Workshop on Transforming Humiliation and Violent Conflict

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: Message to the World

İçerik Özeti : Bu mesajda pandemi döneminde saygın ve nitelikli kuşaklar yetiştirmenin nasıl mümkün olabileceği paylaşılmıştır.


Söyleşi Katılımı

Tarih: 15 Ekim 2020 (21.00-21.55)

Etkinlik adı : YÖÇAD Buluşması, Yuvarlak Masa Konuşmacısı

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: “Türkiye’den Dünya Çapında (World-class) Üniversite Nasıl Çıkar?” Oturumu

İçerik Özeti : Türkiye’den Dünya çapında (World-Class) Üniversite nasıl çıkar? Konusunda  dünya çapında üniversitenin anlamı katılımcılarla paylaşılmıştır.


Söyleşi Katılımı

Tarih: 4 Aralık 2020

Etkinlik adı : İngilizce Eğitimi Derneği (İNGED) Zoom  Series 7

Söyleşi başlığı: Pandemi döneminde proje-tabanli öğretim ile motivasyonu yükseltmeye var misiniz?

İçerik Özeti : 21. Yüzyılın yoğun rekabet ve riskli ortamında; başarıyı ve mutluluğu yakalayabilen, sağlıklı ve nitelikli gençler yetiştirmek zorundayız! Bunda, öğretmenin de, ailenin de görevi ve katkısı çok önemli. Uzaktan eğitimde öğretmen, öğrenci ve veliler motive olmada zorlanıyor. Uzaktan eğitimi nasıl daha yaratıcı ve motive edici hale getirebiliriz? Sanal ortamda imece mümkün. Böylece özgüven ve motivasyon artacaktır. Bu söyleşide İngilizce öğretmenlerine bir saat süren bir paylaşım yapılmıştır.


Söyleşi Katılımı

Tarih: 25 December 2020

Etkinlik adı : School Librarian Award Ceremony 2020

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: Chief Guest: Training Resilient Problem Solvers through ICT Seagulls Projects.

Havanur Aytaş ve Serap Emil tarafından bir makale yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih : 28.12.2020

Makale Adı: The Lived Experiences of Faculty Members with Disabilities in Turkish Universities: Implications for Higher Education Leadership and Management

Makale Öz/ Abstract : One of the most neglected forms of diversity, disability, often results in discrimination in a community. Nevertheless, more higher education institutions are working toward creating more inclusive settings, even though this work predominantly regards students with disabilities, not much of faculty members. The study examined the faculty members’ lived experiences with disabilities in their work-life in higher education institutions in Turkey. Faculty work and disability are the two main issues of this study. While the social model of disability mainly guides the research to examine the concept of disability, faculty work theory helps to contextualize the concept in a higher education setting. This study is phenomenological research carried out with semi-structured interviews with 15 participants. Overall results showed that the faculty members mostly experience exclusion shaped by colleagues, administrators, and institutions. Both encouraging and inhibiting faculty members’ experiences depend on their colleagues, university, type of institution, type of disability, and mainly the administrative attitude. To promote faculty members’ full participation in academic life, higher education leaders are expected to restrain the exclusion of the faculty members with disabilities and be committed to offering complete accessibility on campuses.

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki: https://doi.org/10.30828/real/2020.4.5

Makale Anahtar Kelimeler: Higher education in Turkey, Faculty members, Job satisfaction, Inclusive education, Disability, Academic work-life.

Yayınlandığı dergi adı: Research in Educational Administration & Leadership

Yazarların sıralı isimleri: Havanur Aytaş, Serap Emil

Hayal Köksal tarafından bir kitap bölümü yayınlanmıştır

Köksal, H. (2020). Sharing a TQM-Based Methodology for the Distance Education of Universities, International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections: Reflection on 21st Century Skills, Smart Learning Environments and Digitalization in Education, Near East University, Mustafa Kurt, F. Altınay Aksal, Z. Altınay Gazi, Yağmur Çerkez and Umut Akçıl (Eds). Nicosia, Cyprus, 19-20 June 2020, ISBN: 978-605-9415-52-1

Makalenin yayınlandığı tarih: 20.09.2020

Bildiri ve Makalenin Adı: Sharing a TQM-Based Methodology for the Distance Education of Universities

Makale Öz/ Abstract : Quality is needed for all layers of the Society. It is very important to improve the quality not only in business world but also at schools, at all governmental and nongovernmental organizations starting from person and family for the realization of development within the society. Those who are trained through quality-focused education will be able to lead a quality future world moving from theory to practice. University students are expected to learn how to learn, how to do analyses and synthesis after perceiving the knowledge at high level and using it in their own lives effectively. While doing that, they are also expected to obtain the needed skills and knowledge of team building in order to create synergy and to be capable of using quality tools to ease their job. “İmece (Collaboration) Circles” is a methodology, which was created by me as the outcome of my total quality management studies, which has been used successfully and productively at four universities in Istanbul and one university in London, UK since 1997. It was awarded by World Bank within the Competition of “2005 Turkey’s Creative Development Ideas” and has been a very good model for the Project-based teaching. The immense satisfaction of thousands of university students after using that method on the way of producing their projects has caused the author to share that methodology with the readers. The same methodology was used at the Master’s program of Cyprus Science University during the spring term of 2019-2020 Academic year and got very positive reflections from the students.  In this article, author will share how and at which platforms she used that methodology, which is easily adapted to the distance education during the pandemic days.  

Makaleye/Bildiriye Erişim Linki/ Doi Linki : ICIER-2020-Proceeding-book-published-16.09.2020.pdf

Makale/Bildiri Anahtar Kelimeler: Total Quality Management at universities, Imece circles methodology, distance education

Yayınlandığı dergi adı: Virtual International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections ICIER, Conference Proceedings Book

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal

Hayal Köksal tarafından bir makale yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: 30 Ağustos 2020

Makale Adı: Yükseköğretimde Kalite Arayışları ve Bir Yöntem Önerisi

Makale Öz/ Abstract : Toplam Kalite Yönetimi, “Önce İnsan” yaklaşımıyla üretim ve hizmet sektöründe etkin olan, 20. Yüzyılın son on yılından itibaren de eğitim kurumlarını etkileyen bir felsefe, tavır ve yönetim modelidir. Türk Yükseköğretim Kurumlarında 2005 yılı sonrasında kalite yönetimi ve akreditasyon yanıyla ağırlık kazanmış eğitim programları, eğitim öğretim yöntemleri ve değerlendirme süreciyle bütünleştiğinde iyileşme sağlayabilmektedir. Teknoloji desteğini alarak öğrencilerin ekip ruhuyla ve kalite araçlarını kullanarak sorun çözmeyi öğrendikleri, Dünya Bankası ödüllü bir yöntem olan “İmece Halkaları”, pandemi döneminde de uzaktan eğitimin pratik ve verimli bir yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yirmi yıldır farklı üniversitelerde proje-tabanlı öğretimin etkili bir yöntemi olarak uygulama imkânı bulan yöntemin lisans sınıflarından sonra yüksek lisans derslerinde de verimli bir şekilde kullanılabileceği olgusudur.

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki : Ağustos 2020, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa: 58-63. https://doi.org/10.32329/uad.788641

Makale Anahtar Kelimeler:  Toplam Kalite Yönetimi, İmece Halkaları, Uzaktan eğitim, Yöntem

Yayınlandığı dergi adı: Üniversite Araştırmaları Dergisi

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal